RichText

Rich text

textEmpty#dc3d824f = RichText;
textPlain#744694e0 text:string = RichText;
textBold#6724abc4 text:RichText = RichText;
textItalic#d912a59c text:RichText = RichText;
textUnderline#c12622c4 text:RichText = RichText;
textStrike#9bf8bb95 text:RichText = RichText;
textFixed#6c3f19b9 text:RichText = RichText;
textUrl#3c2884c1 text:RichText url:string webpage_id:long = RichText;
textEmail#de5a0dd6 text:RichText email:string = RichText;
textConcat#7e6260d7 texts:Vector<RichText> = RichText;
textSubscript#ed6a8504 text:RichText = RichText;
textSuperscript#c7fb5e01 text:RichText = RichText;
textMarked#34b8621 text:RichText = RichText;
textPhone#1ccb966a text:RichText phone:string = RichText;
textImage#81ccf4f document_id:long w:int h:int = RichText;
textAnchor#35553762 text:RichText name:string = RichText;

Constructors

Constructor Description
textEmpty Empty rich text element
textPlain Plain text
textBold Bold text
textItalic Italic text
textUnderline Underlined text
textStrike Strikethrough text
textFixed fixed-width rich text
textUrl Link
textEmail Rich text email link
textConcat Concatenation of rich texts
textSubscript Subscript text
textSuperscript Superscript text
textMarked Highlighted text
textPhone Rich text linked to a phone number
textImage Inline image
textAnchor Text linking to another section of the page